مديرعامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران در غرفه كالاي پتروشيمي

ناصر سجادي مديرعامل شركت پخش فرآورده هاي نفتي ايران در چهارمين روز برگزاري نمايشگاه ميهمان غرفه كالاي پتروشيمي شد.

Leave a Reply