سرمايه گذاري 11 ميليارد ريالي شركت كالاي پتروشيمي در منطقه ويژه انرژي پارس/ قرارداد خريد شركت رسوب بر پارس امضا شد

توانايي هاي كالاي پتروشيمي پس از خريد مجموعه رسوب بر پارس در منطقه عسلويه چندين برابر مي شود. بيش از 5400 مترمربع فضاي مورد نياز براي احداث انبارهاي ذخيره كالا و فرآورده، يك باب ساختمان اداري، يك باب سوله به مساحت 700 مترمربع ، ساختمان نگهباني، محوطه باز، لوازم و تجهيزات كارگاهي از جمله سه دستگاه كمپرسور، در كنار متخصصان انبارداري و عمليات غير صنعتي امكان رقابت با ديگران را فراهم مي كند.

Leave a Reply