Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

وزارت امور خارجه بریتانیا برای مقابله با موش‌ها، گربه استخدام کرد

وزارت امور خارجه بریتانیا برای مقابله با تعداد زیاد موش‌ها در ساختمان این وزارتخانه، گربه‌ای را استخدام کرده است.

وزارت امور خارجه بریتانیا برای مقابله با تعداد زیاد موش‌ها در ساختمان این وزارتخانه، گربه‌ای را استخدام کرده است.

Leave a Reply