Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

در جستجوی جمجمه معمار مشهور عثمانی

نخست‌وزیر ترکیه دستور داده تا موضوع ناپدید شدن جمجمه سنان، معمار مشهور دوران عثمانی مورد بررسی قرار گیرد. او طراح برخی از مشهورترین ساختمان‌های امپراتوری عثمانی بود.

نخست‌وزیر ترکیه دستور داده تا موضوع ناپدید شدن جمجمه سنان، معمار مشهور دوران عثمانی مورد بررسی قرار گیرد. او طراح برخی از مشهورترین ساختمان‌های امپراتوری عثمانی بود.