Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پلیس پاناما به دفاتر شرکت فونسکا یورش برد

پلیس پاناما به مقر شرکت حقوقی موساک فونسکا که در کانون یک نشت انبوه اطلاعاتی قرار دارد یورش برده است. اسناد نشت کرده پاناما استفاده بعضی افراد ثروتمند از شرکت های خارجی برای گریز مالیاتی و پرهیز از تحریم ها را نشان می دهد.

پلیس پاناما به مقر شرکت حقوقی موساک فونسکا که در کانون یک نشت انبوه اطلاعاتی قرار دارد یورش برده است. اسناد نشت کرده پاناما استفاده بعضی افراد ثروتمند از شرکت های خارجی برای گریز مالیاتی و پرهیز از تحریم ها را نشان می دهد.

Leave a Reply