Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

حکایت دختر آزاد شده از چنگ بوکوحرام

دو سال پیش بود که در شمال شرق نیجریه، گروه بوکوحرام ۲۷۶ دختر دانش آموز را ربود. اما به رغم فشارهای بین المللی هنوز از سرنوشت حدود ۲۰۰ نفر از آنها خبری نیست.

دو سال پیش بود که در شمال شرق نیجریه، گروه بوکوحرام ۲۷۶ دختر دانش آموز را ربود. اما به رغم فشارهای بین المللی هنوز از سرنوشت حدود ۲۰۰ نفر از آنها خبری نیست.