Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پای صحبت هنرمند افغان که با قایق به استرالیا پناه آورد

در میان پناهجویانی که با قایق به استرالیا آمده‌اند کسانی که در کار و حرفه خود موفق شده‌اند، کم نیستند. یکی از این پناهجویان که پس از استقرار حکومت طالبان در افغانستان به استرالیا پناه برد، اکنون هنرمندی شناخته شده است.

در میان پناهجویانی که با قایق به استرالیا آمده‌اند کسانی که در کار و حرفه خود موفق شده‌اند، کم نیستند. یکی از این پناهجویان که پس از استقرار حکومت طالبان در افغانستان به استرالیا پناه برد، اکنون هنرمندی شناخته شده است.