Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شکایت مایکروسافت از دولت آمریکا

شرکت کامپیوتری مایکروسافت از دولت آمریکا شکایت کرده که با جستجوی اطلاعات مشتریانش، قانون اساسی را نقض کرده. به گفته این شرکت فقط در یکسال و نیم گذشته، دادگاه های فدرال بیش از دوهزار و پانصد حکم برای وارسی اطلاعات کاربران صادر کرده اند.

شرکت کامپیوتری مایکروسافت از دولت آمریکا شکایت کرده که با جستجوی اطلاعات مشتریانش، قانون اساسی را نقض کرده. به گفته این شرکت فقط در یکسال و نیم گذشته، دادگاه های فدرال بیش از دوهزار و پانصد حکم برای وارسی اطلاعات کاربران صادر کرده اند.