Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پروانه ها چطور نقشه خوانی می کنند؟

دانشممندان در آمریکا می گویند یکی از رازهای بزرگ طبیعت را کشف کرده اند. مهاجرت پروانه های مونارک از کانادا به مکزیک. آنها معتقدند این پروانه ها از خورشید استفاده می کنند تا در این سفر ۵ هزار کیلومتری، در مسیر درست باقی بمانند.

دانشممندان در آمریکا می گویند یکی از رازهای بزرگ طبیعت را کشف کرده اند. مهاجرت پروانه های مونارک از کانادا به مکزیک. آنها معتقدند این پروانه ها از خورشید استفاده می کنند تا در این سفر ۵ هزار کیلومتری، در مسیر درست باقی بمانند.