Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آثار ایرانی زیر چکش حراجی ساتبیز لندن

متخصصان بازار هنر در لندن می گویند، با برداشته شدن تحریم ها از ایران، خریداران خارجی دسترسی بیشتری به کار هنرمندان ایرانی خواهند داشت. تعدادی از آثار هنرمندان ایرانی، این هفته در چند حراج، در موسسه ساتبیز لندن زیر چکش خواهد رفت.

متخصصان بازار هنر در لندن می گویند، با برداشته شدن تحریم ها از ایران، خریداران خارجی دسترسی بیشتری به کار هنرمندان ایرانی خواهند داشت. تعدادی از آثار هنرمندان ایرانی، این هفته در چند حراج، در موسسه ساتبیز لندن زیر چکش خواهد رفت.