Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

پاپ برای همدردی با پناهجویان وارد جزیره لسبوس در یونان شد

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، برای نشان دادن حمایت خود از پناهجویانی که در صدد رسیدن به اروپا هستند، به جزیره لسبوس یونان رفته است.

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، برای نشان دادن حمایت خود از پناهجویانی که در صدد رسیدن به اروپا هستند، به جزیره لسبوس یونان رفته است.