Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

فصل هویت؛ از ‘افغانی’ و ‘ایرانی‌گک’ تا ‘بریتیش’

از همان روزهای اولی که مثل خیلی مهاجران دیگر افغان در یکی از محله‌های فقیرنشین حاشیه شهر مشهد ساکن شدیم، فهمیدم که برای بیرون کشیدن گلیم خودم از آب، نباید "بیگانه" به نظر برسم.

از همان روزهای اولی که مثل خیلی مهاجران دیگر افغان در یکی از محله‌های فقیرنشین حاشیه شهر مشهد ساکن شدیم، فهمیدم که برای بیرون کشیدن گلیم خودم از آب، نباید "بیگانه" به نظر برسم.