Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مشکلات ویزا گرفتن ایرانی‌ها؛ مشاهدات شما

مشاهده و تجربه شما از مشکلات ویزا گرفتن از سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی در ایران چیست؟ آیا شما مشاهده‌ای از خرید و فروش وقت سفارت دارید؟ درباره عملکرد موسسه‌های واسطه برای گرفتن ویزا چه فکر می‌کنید؟ تجربه شما از مشکلات بوروکراتیک خود سفارت‌خانه‌ها چیست؟

مشاهده و تجربه شما از مشکلات ویزا گرفتن از سفارت‌خانه‌های کشورهای خارجی در ایران چیست؟ آیا شما مشاهده‌ای از خرید و فروش وقت سفارت دارید؟ درباره عملکرد موسسه‌های واسطه برای گرفتن ویزا چه فکر می‌کنید؟ تجربه شما از مشکلات بوروکراتیک خود سفارت‌خانه‌ها چیست؟