Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ژنتیک، محیط یا هر دو؟ کدام‌یک در وقوع جرم موثرند؟

پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل که در وضع قانون و اعمال مجازات تا چه اندازه باید به خصوصیات فردی مجرم توجه کرد و آیا همه افراد در برابر قانون یکسانند و باید به طریق مشابهی مجازات شوند، می‌تواند به درک بهتر عوامل بروز جرم کمک کند.

پاسخ به پرسش‌هایی از این قبیل که در وضع قانون و اعمال مجازات تا چه اندازه باید به خصوصیات فردی مجرم توجه کرد و آیا همه افراد در برابر قانون یکسانند و باید به طریق مشابهی مجازات شوند، می‌تواند به درک بهتر عوامل بروز جرم کمک کند.