Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

چالش‌ دموکراسی‌ سازی در غیاب دولت مقتدر در افغانستان

افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان با کمک جامعه‌ جهانی دارای نظام و قانون اساسی مردم سالار شد. درحالیکه در قانون اساسی این کشور بارها از آزادی‌های فردی و اجتماعی سخن رفته است. اما تعهد به ارزش‌های دموکراتیک از سوی گردانندگان و جامعه تضعیف شده است.

افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان با کمک جامعه‌ جهانی دارای نظام و قانون اساسی مردم سالار شد. درحالیکه در قانون اساسی این کشور بارها از آزادی‌های فردی و اجتماعی سخن رفته است. اما تعهد به ارزش‌های دموکراتیک از سوی گردانندگان و جامعه تضعیف شده است.