Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آیا مهاجرت افغان‌ها به اروپا رو به کاهش است؟

در دست‌کم دو سال گذشته ده‌ها هزار افغان رو به کشورهایی اروپایی گذاشتند و نظر به آمار موجود، آنها دومین گروه بزرگ مهاجران در اروپا را تشکیل می‌دهند. ولایت بلخ هم از جمله ولایاتی بود که شاهد مهاجرت انبوهی از شهروندان افغانستان به خارج از کشور بود.

در دست‌کم دو سال گذشته ده‌ها هزار افغان رو به کشورهایی اروپایی گذاشتند و نظر به آمار موجود، آنها دومین گروه بزرگ مهاجران در اروپا را تشکیل می‌دهند. ولایت بلخ هم از جمله ولایاتی بود که شاهد مهاجرت انبوهی از شهروندان افغانستان به خارج از کشور بود.