Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

افغانستان، از اسلام حقيقت به اسلام هويت

در روزگاران دراز، شاید برای چندین سده، پر خریدارترین پیام دینی در منطقه‌ای كه امروز افغانستان نامیده می‌شود، پیام عارفان مسلمانی بود كه دین را حامل گوهر معنویت و راهی به جستجوی حقیقت می‌دانستند و شریعت را طریقی برای رسیدن به این گوهر جاویدان.

در روزگاران دراز، شاید برای چندین سده، پر خریدارترین پیام دینی در منطقه‌ای كه امروز افغانستان نامیده می‌شود، پیام عارفان مسلمانی بود كه دین را حامل گوهر معنویت و راهی به جستجوی حقیقت می‌دانستند و شریعت را طریقی برای رسیدن به این گوهر جاویدان.