Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مذاکرات صلح سوریه در آستانه شکست

کنار کشیدن گروه اصلی مخالفان حکومت سوریه از مذاکرات صلح واکنشهای زیادی داشته است. دولت سوریه گفته این به نفع مذاکرات در ژنو است چون آنها مردم سوریه را نماینگی نمی کنند.

کنار کشیدن گروه اصلی مخالفان حکومت سوریه از مذاکرات صلح واکنشهای زیادی داشته است. دولت سوریه گفته این به نفع مذاکرات در ژنو است چون آنها مردم سوریه را نماینگی نمی کنند.