Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

بحران سوریه؛ بزرگترین محموله کمک‌رسانی به شهر رستن رسید

بزرگترین محموله کمک‌های انساندوستانه به سوریه وارد شهر رستن در مرکز سوریه شده است. این شهر در تصرف شورشیان و واقع در استان حمص است.

بزرگترین محموله کمک‌های انساندوستانه به سوریه وارد شهر رستن در مرکز سوریه شده است. این شهر در تصرف شورشیان و واقع در استان حمص است.