Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

فرمانده ارتش پاکستان چند افسر ارشد را برکنار کرد

ژنرال راحیل شریف، فرمانده ارتش پاکستان، چند نفر از افسران بلندپایه ارتش را برکنار کرده است. اعلام شده که برکناری این افسران ارشد در ارتباط با فساد بوده است. چند سرتیپ و سرهنگ در بین افراد برکنار شده هستند.

ژنرال راحیل شریف، فرمانده ارتش پاکستان، چند نفر از افسران بلندپایه ارتش را برکنار کرده است. اعلام شده که برکناری این افسران ارشد در ارتباط با فساد بوده است. چند سرتیپ و سرهنگ در بین افراد برکنار شده هستند.