Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سرگرمی و کار زندانیان در بزرگترین زندان افغانستان

پشت دیوارهای سمنتی(سیمانی) بلند امنیتی در زندان پلچرخی کابل به دیدن زندانیان ماهری رفتم که کارهای هنری و حرفه ای می‌کنند. شماری از آنها، با استفاده از حرفه‌شان کار می‌کنند و تعدادی دیگر هم برای سرگرمی، روزانه صنایع دستی می‌سازند.

پشت دیوارهای سمنتی(سیمانی) بلند امنیتی در زندان پلچرخی کابل به دیدن زندانیان ماهری رفتم که کارهای هنری و حرفه ای می‌کنند. شماری از آنها، با استفاده از حرفه‌شان کار می‌کنند و تعدادی دیگر هم برای سرگرمی، روزانه صنایع دستی می‌سازند.