تغییرات اقلیمی ‘دریاچه ارومیه را تهدید می‌کند’

یک پژوهش تازه می‌گوید حتی در خوشبینانه‌ترین سناریوی زیست محیطی و بدون آثار منفی بیشتر ناشی از فعالیت‌های انسانی، تغییرات اقلیمی دریاچه ارومیه را تهدید می‌کند.