Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

قاضی آمریکایی با پیگیری پرونده استفاده از شکنجه توسط سیا موافقت کرد

یک قاضی فدرال در آمریکا با پیگیری دعوی قضایی مرتبط با استفاده از شکنجه در بازجویی متهمان توسط ماموران سازمان سیا موافقت کرده است. بیش از یکصد زندانی در جریان آنچه به جنگ علیه تروریسم موسوم شد، مورد شکنجه قرار گرفتند.

یک قاضی فدرال در آمریکا با پیگیری دعوی قضایی مرتبط با استفاده از شکنجه در بازجویی متهمان توسط ماموران سازمان سیا موافقت کرده است. بیش از یکصد زندانی در جریان آنچه به جنگ علیه تروریسم موسوم شد، مورد شکنجه قرار گرفتند.