Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‎گرد و غبار در بعضی شهرهای غرب ایران‎

این تصاویر را شماری ازمخاطبان بی‌بی‌سی فارسی از گرد و غبار در شهرشان در روز پنج شنبه برای ما فرستاده‌اند.
این تصاویر را شماری ازمخاطبان بی‌بی‌سی فارسی از گرد و غبار در شهرشان در روز پنج شنبه برای ما فرستاده‌اند.