Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

راهپیمایی مخالفت با بیرون رفتن بریتانیا از اتحادیه اروپا

مرکز لندن صحنه تظاهرات ده ها هزار نفر از معترضان به نتیجه همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود.
مرکز لندن صحنه تظاهرات ده ها هزار نفر از معترضان به نتیجه همه پرسی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بود.