Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

‘نوبل غذا’؛ جایزه نخستین دانشگاه آشپزی جهان برای آشپزها

مبتکر و اهدا کننده جایزه جهانی آشپزی نوآورانه برای غذایی که بخوبی تهیه شده باشد و خوشمزه باشد، یکی از متمایزترین دانشگاههای جهان است.
مبتکر و اهدا کننده جایزه جهانی آشپزی نوآورانه برای غذایی که بخوبی تهیه شده باشد و خوشمزه باشد، یکی از متمایزترین دانشگاههای جهان است.