Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آئین بازیابی شکست: از ۸۸ تا ۹۴

آخرین باری که جامعه‌ ایران کم و بیش به نظر با تصویر خودش یکی بود، به روزهای پرآشوب ۸۸ بازمی‌گردد. کم نیستند کسانی که هنوز در آن دوران نفس می‌کشند. به یاد بیاورید چگونه در آن روزها خاطرات سرکوب‌شده‌ یک ملت در تخیل جمعی او راه یافتند.
آخرین باری که جامعه‌ ایران کم و بیش به نظر با تصویر خودش یکی بود، به روزهای پرآشوب ۸۸ بازمی‌گردد. کم نیستند کسانی که هنوز در آن دوران نفس می‌کشند. به یاد بیاورید چگونه در آن روزها خاطرات سرکوب‌شده‌ یک ملت در تخیل جمعی او راه یافتند.