Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تصویرگر زندگی، در قاب مرگ نشست

در ساعات پس از اعلان خبر درگذشت عباس کیارستمی، طیفی گسترده از فیلمسازان، سیاستمداران و مردم عادی به مرگ او واکنش نشان دادند.
در ساعات پس از اعلان خبر درگذشت عباس کیارستمی، طیفی گسترده از فیلمسازان، سیاستمداران و مردم عادی به مرگ او واکنش نشان دادند.