Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

سایه سنگین جنگ عراق بر سر دستگاه اطلاعاتی بریتانیا

جدای از آن‌چه تا کنون در مورد سلاح‌های کشتارجمعی بیان شده، پرسش‌های دیگری هم هست که دستگاه اطلاعاتی بریتانیا باید پاسخ بدهد. نتیجه نهایی و گزارش چیلکات هرچه باشد، تردیدی نیست که سایه سنگین جنگ عراق تا سال‌ها بر سر دستگاه اطلاعاتی بریتانیا خواهد ماند.
جدای از آن‌چه تا کنون در مورد سلاح‌های کشتارجمعی بیان شده، پرسش‌های دیگری هم هست که دستگاه اطلاعاتی بریتانیا باید پاسخ بدهد. نتیجه نهایی و گزارش چیلکات هرچه باشد، تردیدی نیست که سایه سنگین جنگ عراق تا سال‌ها بر سر دستگاه اطلاعاتی بریتانیا خواهد ماند.