Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و طعم گیلاس

برخلاف آنچه مارکس پیش‌بینی می‌کرد، بحران‌های سرمایه‌داری نه تنها به فروپاشی سرمایه‌داری منجر نشده بلکه گروه‌هایی را تقویت کرده که ارزش‌های انترناسیونالیستی‌ را با کمک و حمایت خود فقرا و محرومان (که قرار بود سوژه‌های انقلاب شوند) در حال از جا کندن‌اند.
برخلاف آنچه مارکس پیش‌بینی می‌کرد، بحران‌های سرمایه‌داری نه تنها به فروپاشی سرمایه‌داری منجر نشده بلکه گروه‌هایی را تقویت کرده که ارزش‌های انترناسیونالیستی‌ را با کمک و حمایت خود فقرا و محرومان (که قرار بود سوژه‌های انقلاب شوند) در حال از جا کندن‌اند.