Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

کمک به خویشاوندان، کمک به خویش؟

تحقیقات یک مردم‌شناس در دانشگاه یوتا در آمریکا نشان می دهد که هرچند براساس نظریه های موجود جامعه‌شناسی کمک به خویشاوندان دور یک انتخاب فردی است اما بیشتر مردم در نهایت از ارائه کمک به قوم و خویش هرچند دورشان طفره نمی روند. اما علت چیست؟
تحقیقات یک مردم‌شناس در دانشگاه یوتا در آمریکا نشان می دهد که هرچند براساس نظریه های موجود جامعه‌شناسی کمک به خویشاوندان دور یک انتخاب فردی است اما بیشتر مردم در نهایت از ارائه کمک به قوم و خویش هرچند دورشان طفره نمی روند. اما علت چیست؟