Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

انفجار بغداد: بچه‌هایش همه دنیای او بودند

مصطفی شکرجی، دانشجوی ۲۲ ساله کامپیوتر هفت نفر از دوستانش را در انفجار مرگ‌بار پایتخت عراق از دست داده است. می‌گوید شهر او غم‌زده است و ماتم از دیوار می‌بارد.
مصطفی شکرجی، دانشجوی ۲۲ ساله کامپیوتر هفت نفر از دوستانش را در انفجار مرگ‌بار پایتخت عراق از دست داده است. می‌گوید شهر او غم‌زده است و ماتم از دیوار می‌بارد.