Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

هفتمین قهرمانی در ویمبلدون؛ سرینا منتقدان را ساکت کرد

سرینا ویلیامز آمریکایی در یکی از زیباترین و بهترین فینال هایی که در زمین مرکزی انجام شده به پیروزی رسید و برای هفتمین بار قهرمان زنان ویمبلدون شد.
سرینا ویلیامز آمریکایی در یکی از زیباترین و بهترین فینال هایی که در زمین مرکزی انجام شده به پیروزی رسید و برای هفتمین بار قهرمان زنان ویمبلدون شد.