Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

اندی ماری بریتانیایی ها را شاد کرد

پیروزی اندی ماری، بازیکن اسکاتلندی تنیس بریتانیا باعث شد که مردم این کشور که این روزها نه در میدان‌های ورزشی و نه در عرصه سیاسی روزگار مطلوبی دارند برای مدت کوتاهی هم که شده گرفتاری‌ها را فراموش کنند و خوش بگذرانند.
پیروزی اندی ماری، بازیکن اسکاتلندی تنیس بریتانیا باعث شد که مردم این کشور که این روزها نه در میدان‌های ورزشی و نه در عرصه سیاسی روزگار مطلوبی دارند برای مدت کوتاهی هم که شده گرفتاری‌ها را فراموش کنند و خوش بگذرانند.