Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مرگ یک گاوباز حرفه ای در برابر تماشاچیان اسپانیایی

در شرق اسپانیا یک گاوباز حرفه ای هنگام گاوبازی کشته شد. بعد از بیش از سی سال این اولین بار است که چنین حادثه ای رخ می دهد.
در شرق اسپانیا یک گاوباز حرفه ای هنگام گاوبازی کشته شد. بعد از بیش از سی سال این اولین بار است که چنین حادثه ای رخ می دهد.