Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

یک سال پس از برجام، شرایط ایران چقدر تغییر کرده؟

به نظر شما شرایط ایران پس از برجام چقدر تغییر کرده است؟ در ایران و خارج از ایران رفع تحریم‌ها چه تاثیری بر شرایط کار و زندگی شما گذاشته است؟ آیا شرایط آن طور که شما فکر می‌کردید پیش می‌رود؟ نقش مقامات، مردم و رسانه‌های اجتماعی پس از برجام چیست؟
به نظر شما شرایط ایران پس از برجام چقدر تغییر کرده است؟ در ایران و خارج از ایران رفع تحریم‌ها چه تاثیری بر شرایط کار و زندگی شما گذاشته است؟ آیا شرایط آن طور که شما فکر می‌کردید پیش می‌رود؟ نقش مقامات، مردم و رسانه‌های اجتماعی پس از برجام چیست؟