Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تلاش اردن و اسرائیل برای زنده نگه داشتن ‘دریای مرده’

اردن و اسرائیل اخیرا توافق کرده اند تا با ساخت آبراهی از دریای سرخ به بحرالمیت این دریاچه را از خشک شدن نجات دهند.
اردن و اسرائیل اخیرا توافق کرده اند تا با ساخت آبراهی از دریای سرخ به بحرالمیت این دریاچه را از خشک شدن نجات دهند.