Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مجلس نمایندگان طرح منع خریداری آب سنگین از ایران را تصویب کرد

یک روز بعد از مخالفت شدید دمکرات ها، جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در اقدامی که عمدتا نمادین توصیف می شود طرحی را برای ممنوعیت خریداری آب سنگین از ایران تصویب کرده اند.
یک روز بعد از مخالفت شدید دمکرات ها، جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان کنگره آمریکا در اقدامی که عمدتا نمادین توصیف می شود طرحی را برای ممنوعیت خریداری آب سنگین از ایران تصویب کرده اند.