Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

ظریف درباره ‘اجرای بی‌رمق’ توافق هسته‌ای هشدار داد

وزیر خارجه ایران ضمن ستایش از توافق هسته‌ای با عنوان ‘پیروزی دیپلماسی بر زور’، در توییتر خود نوشته است: ‘تا وقتی که چانه‌زنی‌های کوته‌بینانه، اجرای بی رمق تعهدات و شعارهای کهنه ترجیح داشته باشند، پیشرفت دور از دسترس خواهد ماند.’
وزیر خارجه ایران ضمن ستایش از توافق هسته‌ای با عنوان ‘پیروزی دیپلماسی بر زور’، در توییتر خود نوشته است: ‘تا وقتی که چانه‌زنی‌های کوته‌بینانه، اجرای بی رمق تعهدات و شعارهای کهنه ترجیح داشته باشند، پیشرفت دور از دسترس خواهد ماند.’