Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

مجارستان انتقادهای سازمان ملل متحد در ارتباط با رفتار با پناهجویان را رد کرد

دولت مجارستان انتقادهای دیده‎بان حقوق بشر و آژانس پناهندگان سازمان ملل مبنی بر توسل به زور برای اخراج پناهجویان را رد کرده است. از هفته پیش که قانون مربوط به بازگرداندن مهاجران به اجرا گذاشته شده، بیش از ۶۰۰ مهاجر از این کشور اخراج شده‎اند.
دولت مجارستان انتقادهای دیده‎بان حقوق بشر و آژانس پناهندگان سازمان ملل مبنی بر توسل به زور برای اخراج پناهجویان را رد کرده است. از هفته پیش که قانون مربوط به بازگرداندن مهاجران به اجرا گذاشته شده، بیش از ۶۰۰ مهاجر از این کشور اخراج شده‎اند.