Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

واکنش ها به انتصاب وزیر امور خارجه جدید برینانیا

وزیر خارجه شدن بوریس جانسون، از جنجالی ترین سیاستمداران سالهای اخیر بریتانیا، با واکنش های متضاد روبرو شده. بسیاری استقبال کرده اند.
وزیر خارجه شدن بوریس جانسون، از جنجالی ترین سیاستمداران سالهای اخیر بریتانیا، با واکنش های متضاد روبرو شده. بسیاری استقبال کرده اند.