Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

همدردی با قربانیان حمله نیس

در پی زیرگرفته شدن عمدی ده ها نفر در نیس، مردم در کشورهای مختلف جهان به ابراز همدردی با کشته شدگان پرداختند.
در پی زیرگرفته شدن عمدی ده ها نفر در نیس، مردم در کشورهای مختلف جهان به ابراز همدردی با کشته شدگان پرداختند.