Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

انتقاد همسر زهرا نعمتی: پرچمدار ایران در المپیک هنوز حقوقش را نگرفته

همسر زهرا نعمتی، پرچمدار کاروان ایران در المپیک ریودوژانیرو گفت که این ورزشکار تا کنون حقوق رسیدن به المپیک و پاداش کسب سهمیه این رویداد ورزشی را از فدراسیون تیر و کمان ایران نگرفته است.
همسر زهرا نعمتی، پرچمدار کاروان ایران در المپیک ریودوژانیرو گفت که این ورزشکار تا کنون حقوق رسیدن به المپیک و پاداش کسب سهمیه این رویداد ورزشی را از فدراسیون تیر و کمان ایران نگرفته است.