Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

شکسته شدن رکورد مصرف برق در ایران

دوشنبه مصرف برق در ایران رکورد زد، بیشترین میزان مصرف از زمان شروع این صنعت در ایران.
دوشنبه مصرف برق در ایران رکورد زد، بیشترین میزان مصرف از زمان شروع این صنعت در ایران.