Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

قربانیان انفجار روز شنبه کابل چه کسانی بودند؟

هویت بیشتر قربانیان حمله انتحاری روز شنبه کابل هنوز اعلام نشده است. گفته می‌شود که شماری زیادی دانشجو و افراد تحصیل کرده در میان کشته‌شدگان بوده‌اند.
هویت بیشتر قربانیان حمله انتحاری روز شنبه کابل هنوز اعلام نشده است. گفته می‌شود که شماری زیادی دانشجو و افراد تحصیل کرده در میان کشته‌شدگان بوده‌اند.