Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

خانواده شماری از مهاجران افغان برای یافتن عزیزانشان به اینترنت پناه بردند

شماری از خانواده های افغان برای ردیابی بستگانشان که در مسیر اروپا ناپدید شده‌اند، به اینترنت پناه برده اند.
شماری از خانواده های افغان برای ردیابی بستگانشان که در مسیر اروپا ناپدید شده‌اند، به اینترنت پناه برده اند.