Categories
سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

دکتر روحانی رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی را منصوب کرد

رییس جمهوری در حکمی «احمد دوست حسینی» را به عنوان عضو و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.
رییس جمهوری در حکمی «احمد دوست حسینی» را به عنوان عضو و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.