Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

لندن، میزبان یک ارکستر صلح از مردمی پراکنده در زمین

دیشب در لندن ارکستر سمفونیک متفاوتی برگزار شد. گروهی از نسل دوم مهاجرهای فلسطینی از گوشه و کنار جهان جمع شدند و قطعاتی از موسیقی کلاسیک را در کنار هم اجرا کردند. این رویداد هنری، یک پیام سیاسی هم داشت.
دیشب در لندن ارکستر سمفونیک متفاوتی برگزار شد. گروهی از نسل دوم مهاجرهای فلسطینی از گوشه و کنار جهان جمع شدند و قطعاتی از موسیقی کلاسیک را در کنار هم اجرا کردند. این رویداد هنری، یک پیام سیاسی هم داشت.