Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

تلاش برای محاکمه برده‌داران داعش

بیشتر مردانی ایزدی که توانایی جنگیدن را داشتند پس از دستگیری بدون فوت وقت به قتل رسیدند. اما زنان و دخترانی که به اسارت جهاد‌ی‌های داعش درآمده بودند، زندگی جهنمی در پیش داشتند.
بیشتر مردانی ایزدی که توانایی جنگیدن را داشتند پس از دستگیری بدون فوت وقت به قتل رسیدند. اما زنان و دخترانی که به اسارت جهاد‌ی‌های داعش درآمده بودند، زندگی جهنمی در پیش داشتند.