Categories
حسابداری سیاق پلاس نرم افزار حسابداری

آمار روحانی برای رشد اقتصادی ایران از کجا آمده است؟

حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می گوید رشد اقتصادی در سه ماهه اول امسال به چهار و چهار دهم درصد رسیده.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می گوید رشد اقتصادی در سه ماهه اول امسال به چهار و چهار دهم درصد رسیده.